افغان - آلمان - سپورت

Afghan-Alman-Sport.de

رهبری اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان

تازه انتخاب و ثبت راجستر محکمه ګردید.

 

رئیس اتحادیه:

الحاج عبدالبصیر ناصری

ـبتاریخ ۲۶ سنبلله ۱۳۳۳ هجری شمسی در شهرکابل چشم به جهان ګشودند.

تحصیلات:

ـ دوره تعلیمات ابتدائیه را در مکتب ابتدائی موفق هرات و مکتب تجربوی سیدجمال الدین، وتعلیمات ثانوی را در لیسه عالی حبیبیه ببایان رسانیدند.

 لایپزیک آلمان شرق رشته ترینری فوتبال. DHfKـ فاکولته سپورت

وظیفه:

ریاست کمیته ملی اولمپیک و ریاست عالی ورزش.

ـ ترینر تیم فوتبال جوانان کشور، ترینر فوتبال تیم منتخب اردو و ترینرتیم ملی فوتبال کشور ریفری ملی و کاندید ریفری بین المللی فوتبال. 

فعالیت های سپورتی:

ـ بازیکن تیم کودکان فوتبال لیسه عالی حبیبیه، تیم دوم فوتبال لیسه عالی حبیبیه، تیم اول فوتبال لیسه عالی حبیبیه، تیم منتخب فوتبال معارف، تیم فوتبال کلپ میوند، تیم فوتبال کلپ باختر، تیم فوتبال منتخب اردو، تیم فوتبال کلپ کابورا و تیم ملی فوتبال افغانستان بودند.

 052512844630 تیلفون: 

 

 

معاون اتحادیه:عبداغفار سهاک

استاد عبدالغفار سهاک

ـ بتاریخ ۲۰ سرطان ۱۳۴۷ هجری شمسی در سروبی چشم به جهان ګشودند. از سال ۱۳۶۵ بدینطرف در جمهوری فدرال آلمان زندګی می نمایند.

تحصیلات:

ـ تعلیمات مکتب ابتدائیه شاه شهید و دوره ثانوی را درلیسه علی انصاری بپایان رسانیده اند.

ـ تحصیلات عالی یک سمستر انستیتوت پولتخنیک کابل.

وظیفه:

ـ از ۲۵ سال بدینطرف استاد تیکواندو.

ـ رهبری ومسُولیت سه مکتب تیکواندو در شهر های پدربورن، ذلسکوتن و هرفورد میباشند.

ـ از ۱۵ سال بدینطرف ترجمان لسان آلمانی، دری و پښتو.

ـ از ده سال بدینطرف رئیس مرکز فرهنګی آموزش اسلامی در شهر پدربورن

فعالیت های سپورتی:

ـ تیکواندو را در کابل نزد استاد حبیب شروع و در آلمان آنرا نز یک استاد کوریایی بنام ساهنګ به پختګی رسانیدند. دارنده دان شش تیکواندو

ـ عضویت فدراسیون تیکواندو آلمان و همچنان نمایندکی فدراسیون ملی تیکواندوی افغانستان را در آلمان میباشند.

تیلفون0525131221 :

مسُول مالی:کوهستانی

انجنیر غلام رسول کوهستانی

ـ بتاریخ ۲۰ قوس ۱۳۳۸هجری شمسی در شهر کابل چشم به جهان ګشودند.

تحصیلات:

ـ تعلیمات دوره ابتدائیه را در مکتب  سید جمال الدین و دوره ثانوی را در لیسه عالی غازی.   ـ تحصیلات عالی را در پونځی انجنیری پوهنتون کابل رشته مندسی بپایان رسانیدند.

وظیفه:

ـ از ۲۵ سال بدینطرف کار شخصی  در شهر هامبورګ آلمان

فعالیت های سپورتی:

ـ بازیکن تیم فوتبال برق کابل، تیم فوتبال کلپ آمو، تیم فوتبال منتخب معارف، تیم فوتبال منتخب ولایت هرات، تیم منتخب فوتبال پوهنتون کابل، تیم فوتبال منتخب اردو، تیم جوانان (کابل ب) وتیم ملی فوتبال افغانستان بازی نمودند.

ـ آلمان  از ۲۲ سال بدینطرف در شهر هامبورګ به صفت بازیکن فوتبال، شش سال منحیث ترینر و از سال ۲۰۰۷ در راس کلپ فوتبال آریانا وافغان هامبورګ قرار دارند.

ـ یک سال ششماه به صفت رئیس اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان بودند

تیلفون04067998864:

مسُول مالی:محمدهارن

محمد هارون

ـ بتاریخ ۲۹ قوس سال ۱۳۳۷ هجری شمسی در شهر کابل متولد ګردیده اند.

تحصیلات:

ـ تعلمات ابتدائیه را در مکتب غازی محمدایوبخان، دوره ثانوی را در درلیسه عالی نادریه، مکتب مسلکی تخنیک ثانوی کابل.

ـ تحصیلات عالی انستیتوت تربیت بدنی کابل و انستیتوت دولتی تاشکند رشته اقتصاد نساجی را بپیان رسانیده اند.

وظیفه:

ـ پیشه آزاد در هامبورګ.

فعالیت های سپورتی:

بازیکن کلپ کابورا, تیم منتخب معارف و تیم ملی فوتبال کشور .

 01732455529تیلفون:

 

هارون صمد

مسُول تخنیک ومسلکی:

دیپلوم ماستر سپورت هارون صمد

ـ بتاریخ ۳۰ جوزای ۱۳۴۲ هجری شمسی در شهر کابل تولد ګردیده اند.

تحصیلات:

ـ تعلیمات ابتدائیه را در مکتب محبوبه سلطانی، دوره ثانوی را در مکتب مسلکی تخنیک ثانوی کابل.

ـ تحصیلات عالی خویش را در فاکولته پیداګوژی کیف در رشته سپورت بپایان رسانیده اند. 

وظیفه:

ـ از سال ۱۹۸۸ بدینسو در کشور آلمان شهر اسن زندګی می نمایند. و در مربوطات شهر اسن در رشته سپورت مصرف وظیفه میباشند.

فعالیت های سپورتی:

ـ از ۱۹۹۰ الی ۲۰۰۹ همکار فعال تیم ورزشی تیکواندو هندوکش و عضویت فدراسیون تیکواندو افغانهای بخش اروپا را بدوش داشتند.                                                                            

ـ عضو نمایندګی فدراسیون ملی تیکواندوی افغانستان در آلمان میباشند.

ـ دارنده دان چهار تیکواندو

تیلفون: 02011787886

 

 

مسُول شورای مشورتی:فرید صدیقی

محمد فرید صدیقی

ـ بتاریخ ۱۳ جوزای  سال ۱۳۳۴ هجری شمسی در شهر کابل چشم به جهان ګشودند.

تحصیلات:

ـ تعلیمات ابتدائیه وثانوی را در لیسه عالی حبیبیه بپایان رسانیدند.

 لایپزیک آلمان شرق رشته ترینری فوتبال.DHfKـ فاکولته سپورت

وظیفه:

ـ وزارت معادن و صنایع و از سال ۱۳۵۴ هجری شمسی در ریاست عالی ورزش و کمیته ملی اولمپیک.

ـ ترینر فوتبال تیم جوانان کابل، معاون تیرنر تیم ملی فوتبال افغانستان و ترینر تیم ملی فوتبال افغانستان.

فعالیت های سپورتی:

ـ بازیکن فوتبال کلپ پامیر، تیم منتخب معارف و تیم ملی فوتبال افغانستان، ریفری ملی وکاندید ریفری بین المللی.

تیلفون:0405479745

 

 

معسنه کوهستانی

مسُول کار با دختران و زنان

محسنه جان کوهستانی

ـ بتاریخ ۱۳ میزان سال ۱۳۴۳ هجری شمسی در شهر کابل تولد ګردیده اند.

تحصیلات:

ـ تعلیمات ابتدائیه را در مکتب ګوهری و دوره ثانوی را در لیسه عالی رابعه بلخی بپایان رسانیده اند.

وظیفه:

ـ معلم سپورت درانستیتوت پولتخنیک کابل وفعلأ هم در هامبورګ به صفت معلم سپورت مشغول وظیفه میباشند.

فعالیت های سپورتی:

ـ خانم کوهستانی از آوان جوانی به بازی والیبال رو می آورند. ابتدا در تیم والیبال لیسه عالی رابعه بلخی و بعدآ عضویت تیم والیبال کلپ کابورا وهمچنان عضویت تیم ملی والیبال اناث افغانستان را داشتند.

ـ در مهاجرت دوشا دوش شوهر و فرزندان شان و یکتن از فعالان کلپ ورزشی آریانا هامبورګ و همچنان مسُولیت تیم والیبال اناث و تیم جمناستیک خانم ها را بدوش دارند.

تیلفون: 04067998864

 

 

صبور رسولی

سکرترجنرال

دیپلوم ماستر سپورت عبدالصبور رسولی

ـ بتاریخ ۲۷ میزان ۱۳۴۰ هجری شمسی در شهر کابل تولد ګردیده اند.

تحصیلات:

ـ تعلیمات ابتدائیه را در مکتب میرویس هوتکی ثانوی را در مکتب متوسطه کارته پروان و لیسه عالی نادریه بپایان رسانیده اند.

ـ تحصیلات عالی انستیتوت تربیت بدنی کابل و فاکولته پیداګوژی سویکاوی آلمان رشته سپورت (دیپلوم ماستر سپورت) .

وظیفه:

ـ آمر دیپارتمنت تربیت بدنی در وزارت تعلیم وتربیه وقت افغانستان و از سال ۱۹۹۳ بدینطرف منحیث معلم آببازی در کشور آلمان ایفای وظیفه مینمایند.

فعالیت های سپورتی:

ـ زیبائی اندام، آببازی، والیبال و در لیسه عالی نادریه به بازی باسکتبال رو میآورند.

ـ بازیکن تیم باسکتبال لیسه عالی نادریه، تیم منتخب تعلیم وتربیه، تیم کلپ پنجشیر، تیم منتخب اردو، تیم کلپ کابورا، تیم باسکتبال ملی افغانستان و تیم باسکتبال شهر سویکاو (آلمان)

ـ لایسنس ریفری ګری ملی باسکتبال

ـ ترینرتیم باسکتبال منتخب (اناث و ذکور) تعلیم وتربیه

ـ لایسنس ترینری درجه سه فدراسیون باسکتبال آلمان

ـ  اسناد آببازی به حیث رشته دوم

ـ ترینر اول تیم باسکتبال اناث شهر سویکاو (اوبرلیګاه)

ـ ترینر تیم باسکتبال عینترخت آورباخ (بسرکس لیګاه)