رهبری اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان

تازه انتخاب، ثبت و راجستر ګردید.

 

 

رهبری اتحادیه افغانهای مقیم المان تازه انتخاب الحاجعبدالبصیر ناصری