تدویر دومین جلسه اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان!

 

دومین نشست اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان یکشنبه مورخ ۲۷ جنوری در مکتب تیکواندو سهاک در شهر پدربورن دایر ګردید.

 نشست به ریاست الحاج عبدالبصیر ناصری رئیس اتحادیه به ساعت ۱۲ ظهر با تلاوت ایات قران اعظیم الیشان آغاز و به ساعت هفت شام با اجرای موسیقی از طرف اعضای اتحادیه بپایان رسید.

الحاج عبدالبصیر ناصری رئیس اتحادیه نخست تشریف آوری حاضرین جلسه را خیر مقدم ګفته و سخنانی پیرامون ایجاد و وظایف اتحادیه شاملین جلسه را در روشنی قرار دادند.

 

 

این اتحادیه! یک اتحادیه آزاد ومستقل ورزشی بوده؛ کار و فعالیت آن در سطح کشور آلمان، هدف آن معرفت و شناخت جوانان سپورتمین و ارتباط ایشان منحیث پشتیوانه و تقویه تیم های ملی رشته های مختلف سپورتی داخل کشور میباشد.

 

بعدأ کار جلسه مطابق اجندای تعین شده به ریاست الحاج عبدالبصیر ناصری و معاون اتحادیه عبدالغفار سهاک پیش برده شد. در این جلسه ۱۳ تن از سابقداران سپورت افغانستان فورمه درخواستی عضویت در اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان را خانه پری و عضویت اتحادیه را حاصل نمودند.

 همچنان مسُولین شعبات طب ورزشی و ریفری های فوتبال، تیکواندو و والیبال بطور آزاد انتخاب ګردیدند. به همین ترتیب یک ګروپ کاری نشراتی پیشنهاد و انتخاب ګردید. که در آینده با تفاهم و مشترکأ با همدیګر کارنمایند.

 بعد از ختم اجندای مجلس الحاج عبدالبصیر ناصری کار مجلس را با سخنان کوتاه مثبت ارزیابی نموده و از تمام ورزشکاران سابق و جوانان فعال بخصوص از ورزشکارانیکه سوذهن در مورد اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان نزد شان خلق ګردیده دعوت نمودند. تا به اتحادیه خودشان بپیوندند. دروازه این اتحادیه به رخ همه ورزشکاران و سپورتمینان باز بوده،  واین اتحادیه ورزشی از خودشان میباشد.

 

 در اخیر به خاطر خوشی حاضرین مجلس محفل موسیقی که از طرف عبدالغفار سهاک، غلام رسول کوهستانی، سید ممتاز سید، تیمورشا سدوزی و هارون صمد ترتیب ګردیده بود اجرا شد که مورد علاقه حاضرین مجلس قرار ګرفت. دومین نشست