افغان - آلمان - سپورت

Afghan-Alman-Sport.de

دیپلوم ماستر سپورت عبدالصبور رسولی

دیپلوم ماستر سپورت عبدالصبور رسولی

ورزشکاران جوان، سابقداران و هم مسلکان سپورت افغانستان

   ضرورت ابراز حقایق واقعیت های تاریخ سپورت افغانستان، محززان سپورت، جوانان سپورتمین، تاسیسات و زیربنا های ورزشی افغانستان، از زبان خود سپورتمینان، مسؤلین سپورت و اهل سپورت اشدأ احساس میګردید. تجارب چند سال اخیر ثابت ساخت که یک عهده به اصطلاح مسؤل سایت های ورزشی ظرفیت آنرا نداشتند. که منحیث یک انسان بی غرض بیوګرافی، مضامین، مطالب واخبار مربوط به سپورت را به سپورتمینان، علاقمندان و دوستان سپورت افغانستان بدون غرض و سلیقه شخصی به نشر برساند.         

   سپورتمینان و اهل سپورت افغانستان در داخل وخارج از کشور!

 این سایت انترنتی از شما و در خدمت شما قرار دارد. شما میتوانند مضامین، مطالب، خبر (اخبار) عکس های از فعالیت های سپورتی خویش را جهت رنګین ساختن سایت خود شما به آدرس زیر ارسال دارید.

  چون این سایت یک سایت سپورتی بوده. مطالب سپورتی شما به اساس منبع مصق بدون کم وکاست وسانسور جهت استفاده علاقمندان سپورت به نشر میرسد. هیچ ګونه موضوعات سیاسی، مذهبی و ملیتی در این سایت جاه ندارد. بجز از بر ملا کردن اسمائی اشخاصیکه  سابقه ورزشی نداشته و فعلأ خود را در لباس ورزشکار زده اند. و از نام سپورت استفاده سو مینمایند. و با مامه زالی های خویش باعث نقاق وشقاق در بین ورزشکاران میشوند.

  مسؤل سایت سعی وکوشش مینماید. تا در نشر واقعیت ها، حقایق و مطالب علمی ومسلکی سپورت که تا فعلأ ازهیچ کدام سایت ورزشی افغان به نشر نرسیده برآیم، امید که از این طریق مصدر خدمت به سپورت و علمی شدن سپورت در افغانستان ګردیده، خلائکه در این ساحه موجود میباشد. تا حد توان پر نمایم؛ شما خود منحیث یک سپورتمین میدانند که در سپورت دروغ  وریا وجود ندارد. هر ګاه شخصیکه خود هیچ در راه ورزش نرفته سپورت را خو بګذار، و فعلأ ادعأ قهرمانی زمان را دارد.            بفرمایند این ګز و این میدان! لطف نموده القاب و اسناد و بیوګرافی مکمل خویش را در محضر عام بګذارند. تا دګر مورد سوزن قرار نګیرند.

  امروز دګر زمان قصه های سینه به سینه ګذشته. ما در قرن بیستیکم زندګی مینمایم؛ نسل جوان بیدار وهوشیار اند. وکارنامه های ګذشتګان خویش را به اساس اسناد  وشواهد میخواهند. بخاطریکه تاریخ کشور شان ثبت تاریخ جهان ګردیده و کوشش نشود؛ تا نسل جوان را به بهانه های مختلف از حقایق دور داشته باشیم.     

  مسؤل سایت چشمان باز، ګوشش های شنواه  داشته و آموزنده هم میباشد. بنأ هر نوع انتقاد، پیشنهاد شما عزیزان که بخاطر بهبود طرز کار ما باشد به سر وجان قبول میګردد

  کمک و همکاری محززان سپورت، اعتماد واعتبار شما بینندګان و خوانندګان عزیز! ما را در راه تحقق هدف ما که خدمت به سپورت و سپورتمین های افغانستان در داخل و خارج میباشد نزدیک میسازد.

عبدالصبور رسولی