افغان - آلمان - سپورت

Afghan-Alman-Sport.de

استاد عبدالقیوم نیرولطیف

جای بسا خوشی است که امروز جای پای استاد بوکس افغانستان نشسته و سخن چند از زبان شخص خودشان در مورد خودشان و سپورت بوکس افغانستان از ابتدا الی برآمدن شان از افغانستان بشنویم.

   استاد ګرانقدر مدت ۵۹ سال عمرعزیز خویش را وقف رشته بوکس افغانستان نموده اند. که ۳۵ سال تمام سمت ترینر مسُول بوکس کلپ ورزشی ثقیله معارف را به عهده داشتند. متباقی ۲۴ سال را به صفت اتلت فعال بوکس.

استاد عبدالقیوم نیرولطیف در ماه حوت سال ۱۳۱۳ هش در ګذرعاشقان وعارفان شهرکابل چشم به جهان ګشودند. دوره تعلیمات ابتدائیه را در مکتب بابایخودی و دوره متوسطه وثانوی را در لیسه عالی نجات بپایان رسانیندند. بعد از فراغت از لیسه عالی نجات چندی زمانی در بانک ملی افغان اجرای وظیفه نمودند. در جریان وظیفه مجبور به سپری نمودن دوره مکلفیت ګردیدند. بعد از ختم دوره مکلفیت به شرکت نساجی افغان شامل وظیفه شدند. از طریق شرکت مذکور به یک بورس تحصیلی جهت تحصیلات عالی به کشور آلمان فدرال اعزام ګردیند. بعد از ختم دوره تحصیل دو باره بوطن برګشته و به وظیفه خویش به شرکت نساجی افغان ادامه دادند. الی کوتادی ثور و از ۱۳۵۷ الی ۱۳۷۰ هش به فابریکه جنګلک به صفت امر دستګاه آکسیجن ایفای وظیفه نمودند.

 

اما ګذشته بوکس استاد عبدالقیوم نیرولطیف از کجا شروع وبه کجا بپایان میرسد؟  استاد هنوزدرسنین نوجوانی میباشند . که به ابتکار استاد بزرګ و پدر سپورت افغانستان مرحوم میرعبدالرشیدخان بیغم در سال ۱۳۲۱ هش کلپ ورزشی ثقیله معارف در سه رشته سپورتی بوکس، کشتی ګیری( پهلوانی) و وزنبرداری ایجاد میګردد. سمت ترینری بوکس را خود شخصأ استاد بزرګ میر عبدالرشیدخان بیغم بدوش میګیرند.

  کلپ نوتاسیس شده معارف به شاګردان یا اتلت های جوان ضرورت داشت. استاد بزرګ میرعبدالرشید خان بیغم که خود مسُولیت سپورت (مدیر عمومی سپورت معارف) افغانستان را به عهده داشتند. شخصأ به مکاتب شهر کابل رفته، نوجوانان وجوانان خوش اندام و نیرومند را انتخاب و زمینه تمرینات به شکل مدرن را برایشان در کلپ ورزشی ثقیله معارف معیا می سازند. و استاد عبدالقیوم نیرولطیف از جمله شاګردان دوره نخست بوکس کلپ ثقیله معارف و از جمع شاګردان استاد بزرګ میر عبدالرشید خان بیغم میباشند.

 در سال ۱۳۳۳ هش استاد بزرګ میر عبدالرشیدخان بیغم نظر به اختلافاتیکه با شخص وزیر معارف پیدا کردند. از سمت شان کنار می روند.  بعداز کنار رفتن استاد بزرګ رشته بوکس را یکتن از مشاوران آلمانی بنام (کنی روکس) بدوش میګیرند. بعد از دو سال مسُولیت آقای روکس در افغانستان بپایان میرسد، و کابل را ترک نموده که مصادف به سال ۱۳۳۵ هش میباشد. و از همین سال استاد عبدالقیوم نیرولطیف سمت ترینری رشته بوکس کلپ ثقیله معارف را الی ۱۳۷۱ بدوش داشتند.

 البته در طول سالهای متواتر تعدادی زیادی از بوکسران در این کلپ تربیه ګردیده اند. که بعدأ همه خود لقب استادی و هر یک از خود کلپ بوکس تاسیس نمودند. که در رشد وانکشاف و توسعه بوکس در افغانستان رول ارزشمند را بازی نمودند. طورمثال: میتوان از الف محمد، عزیز الله اختری، عزیزالله عزیزی، فیض محمد کارمند، عبدالغفور رغبت، نذیر، علی شاه روستایار، حلیم جان، صمیم و دیګران یاد نمود.

 استاد از سال ۱۳۶۰ الی ۱۳۶۷ هش نخستین رئیس فدراسیون بوکس افغانستان بودند. و تیم ملی بوکس  کشور را در سفرها به اتحادشوروی سابق، منګولیا و کوبا همراهی نمودند.

 در سال ۱۳۷۱ هش زمانیکه مجاهدین داخل شهر کابل ګردیدند. وکلپ ورزشی معارف را مانند ثایر ارګانهای دولتی مورد دستبرد، غارت و چور چپاول قرار دادند. و جنګ های تنظیمی شروع و شهر کابل را به مخروبه تبدیل نمودند. استاد هم مانند اګثر از شهریان؛ کابل را ترک نمودند. و راهی کشور همسایه، و از آنجا به کشور آلمان سفر می نمایند. و از مدت ۲۰ سال بدینطرف با فامیل یکجا زندګی می نمایند.صحت وسعادت شان را از بارګاهی خداوند آرزو می نمایم.

 د.م.س. عبدالصبور رسولی