افغان - آلمان - سپورت

Afghan-Alman-Sport.de

 

محترم ذین العابدین خان عثمانی

                                                                                                 

جایی بسیار خوشی است برای شخص خودم و ثایر دوستان!

 موقع مساعد ګردید تا بزرګ مرد سپورت افغانستان را که تمام زنده ګی خویش را وقف سپورت و سازماندهی سپورت درافغانستان نموده اند، خدمت شما معرفی نمایم. اګر چه این بزرګ مرد ضرورت به معرفی ندارند، اما تجربه شرایط سه دهه اخیر به ما ثابت ساخت که اسمای شخصیت های نیک نام و پاک دامن وکار آګاه به باد فراموشی سپرده شده، و برعکس اسمای اشخاص نا آګاه، بد نام و آلوده به جنایات بسر زبان ها می باشد. فعلأ موقع آن مساعد ګردید؛ تا این شخصیت عالی سپورت افغانستان را برای نسل جوان سپورت افغانستان درداخل وخارج از کشور به معرفی بګیریم. از کارنامه های شان قدردانی وبه وجود شان افتخار نمایم. اګر مبالغه نکرده باشیم میتوان به ایشان بعد از  شخصیت عالی و بزرګهوار و پدر سپورت افغانستان مرحوم میرعبدالرشید خان بیغم عنوان پدر سپورت افغانستان را عطا نمایم.

 

 این شخصیت بزرګ سپورت محترم ذین العابدین خان عثمانی میباشند.  

 

 ایشان بتاریخ ۲۱ قوس ۱۳۱۵ هجری شمسی در کوچه عاشقان وعارفان کابل چشم به جهان ګشودند. تعلیمات ابتدایی را در مکتب ابتدائیه عاشقان وعارفان و دوره متوسط وثانوی را در لیسه عالی حبیبیه به پایان رسانیدند. ایشان از ایام نوجوانی شروع ببازی فوتبال نمودند. ابتدا در تیم کودکان فوتبال لیسه عالی حبیبیه و بعدأ تیم دوم الی تیم اول فوتبال بازی نمودند. قرار ګفته شخص خود شان که از صنف ششم به صنف چهارم لیسه عالی حبیبیه شامل ګردیدند و آن بخاطری بود که در لیسه عالی حبیبیه از صنف چهارم مضمون انګلیسی تدریس میګردید. بنأ دو صنف به عقب انداخته شدند. هنوز متعلم مکتب بودند. که در تیم منتخبه آن وقت فوتبال کابل که جهت یک سلسله مسابقات به هندوستان میرفت انتخاب ګردیدند. چون سن وسال شان خورد بود؛ از سفر باز میمانند. در سفر بعدی که بار دیګر تیم منتخبه عازم کشور هندوستان میګردد، در جمع ۱۸ باریکن فوتبال انتخاب و تیم مذکور به سرپرستی سردار آغا و شکورخان ولی هفت مسابقه می نمائیند. وازهمین زمان در جمع فوتبالران ممتاز کشور جا میګیرند.

 بعد از فراغت از لیسه عالی حبیبیه یک سال منتظر میباشند و در سال تعلیمی ۱۳۳۸ هجری شمسی در فاکولته حققوق  وعلوم سیاسی به تحصیل میپردازند. همزمان به صفت مامور اجیر در بخش سپورت پوهنتون کابل ایفای وظیفه می نمایند. و بعد از دوسال تحصیل فاکولته حققوق را ترک نموده ومسولیت بخش سپورت پوهنتون کابل را بدوش می ګیرند.

 در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی برای هشت ماه به ایالات متحده امریکا در یک کورس اداره ومنژمنت در بخش سپورت سفرمینمایند.

  در سال ۱۳۴۲ الی ۱۳۴۴ هجری شمسی به سمت آمر ورزشی پوهنتون کابل ایفای وظیفه مینمایند.

  از سال ۱۳۴۵ الی ۱۳۵۲ هجری شمسی در وزارت معارف وقت آمریت ورزشی را بدوش داشتند. و

  از سال ۱۳۵۲ الی ۱۳۵۹ هجری شمسی معاون کمیته ملی اولمپیک بودند. بعد از کودتاه هفت ثور سال ۱۳۵۷ و تحول سیاسی کشور و بقدرت رسیدن آتش نفسان احساساتی دیګر به چنین شخصیت های کار آګاه ضرورت احساس نمیګردد. بنأ به پرخشایکه با عبدالقیوم علمزوی ریئس کمیته ملی المپیک آن وقت داشتند آن ریاست را ترک و دو باره به وزارت معارف در شعبه تالیف وترجمه بعد از یک سال رخصتی وظیفه می نمایند.

 محترم عثمانی صاحب در ریاست تالیف ترجمه هم دست بکار شده دوکتاب یا اثری بنامهای بازی های روی کوچه و دیګری بنام بازی های دور دنیا را مینویسند. همچنان مشوره دهنده و مشاور خوب برای همه ارګانهای ورزشی افغانستان می باشند.

 

 در سال ۱۳۶۸هجری شمسی که ریاست تربیت بدنی بعد از وقفه تقریبأ چهار سال دو باره ایجاد میګردد، محترم ذین العابدین خان عثمانی به صفت رئیس آن ریاست تعین میګردند. (در مورد از بین بردن و دوباره ایجاد شدن آن ریاست بسیار ګپ ها است که ما را از موضوع دور میسازد)

  در سال ۱۹۷۴ عسیوی برای مدت پنجاه روز در یک سیمینار ورزشی در کشور آلمان فدرال اشتراک نمودند، هدف از سفرایشان برعلاوه موضوعات آموزشی دیدار از تاسیات سپورت و تشکیلات کلپ های آلمان بود.

  در سال ۱۹۸۳ عسیوی سفر یک ماهه دیګری به کشور آلمان شرق داشتند هدف آن اشتراک در سیمینار کادرهای رهبری سپورت بود.

  از سال ۱۳۶۴ الی ۱۳۶۹ هجری شمسی رئیس انتخابی فدراسیون فوتبال افغانستان بودند. محترم عثمانی صاحب بارها مورد تقدیر وتعسین مقامات والائی دولت وقت قرارګرفته اند. طور مثال:

 

  ۱۳۴۵ تقدیرنامه درچه سوم از طرف وزیر معارف محترم عثمان خان انوری

 ۱۳۴۶  تقدیرنامه درجه دوم

 ۱۳۴۷ تقدیرنامه درجه دوم

 ۱۳۴۸ مدال پوهنه از شخص وزیر معارف و همچنان مدال ها وتقدیرنامه های رشته فوتبال

 

 محترم عثمانی صاحب از سال ۱۳۷۰ هجری شمسی بدینطرف در کشور آلمان همراه با فامیل خود یکجاه زند ګی می نمایند. در اینجاه هم مشغول نوشتن مقالات ومضامین سپورتی ومراقب حال واحوال سپورت داخل وخارج کشور میباشند. اګثرأ مقالات وخاطرات خویش را جهت نشر به روزنامه امید به ایالات متحده امریکا می فرستند تا باشد علاقمندان سپورت از آن استفاده نمایند. اما برعکس هستند تعداد از دوستان ما که از نوشته ایشان استفاده سو نموده، وبنام خود آنرا بار دیګر به نشرو یا در محافل ورزشی

 

( به اصطلاح بنام خود تیر مینمایند) بدون اینکه سخنی از این بزرګ مرد به لب بیاورند. ما ازاین نوعه خلاف رفتاری از دوستان جدأ خواهش مینمایم تا در آینده از تکرار همچو اعمال پرهیز نمایند.

 بیوګرافی مختصر محترم ذین العابدین خان عثمانی را که البته به همکاری شخص خود شان به بسیار حوصله مندی تهیه وترتیب ګردیده؛ و ناګفته نباید ګذاشت که ماه ها را در برګرفت؛ وهمه از طریق صحبت های تیلفونی بدون اینکه خود شان اطلاع داشته باشند نظر به علاقه و احترام شخص خودم که به این بزرګ مرد سپورت داشتم و دارم وظیفه خود می دانستم تا شما عزیزان سپورتمین وعلاقمندان سپورت را هم در جریان بګذارم.

۱۵  مارچ ۲۰۱۰

 د. م. س. عبدالصبور رسولی