تیم والیبال آریانا هامبورګ برای سومین بار بیک ګروپ بالا ارتقاء نمود

تیم والیبال کلپ آریانا هامبورګ دیروز ۹ فبوری در مسابقه فینال رقیبش را مغلوب به یک ګروپ بالاتر لندس لیګاه راه یافت.

این جوانان که از سه سال بدین طرف این تیم را تشکیل نموده اند؛ دیروز برای سومین بار پی در پی در ګروپ خویش قهرمان ګردیده اند. اګر مبالغه نکرده باشیم تا فعلأ بکلی سابقه نداشتهاست. این دست آورد بزرګ را برای همه بازیکنان  رهبری کلپ آریانا بخصوص خانم و آغای کوهستانی تبریک کفته و موفقعیت شان را در آینده از بارګاه خداوند منان آرزو مینمایم.